317 471 380

Daňová uznatelnost členských příspěvků

4. 1. 2019 InformaceLegislativa

V souvislosti s koncem roku a následným zpracováváním daňového přiznání podnikajících osob se občas vyskytne otázka daňové uznatelnosti uhrazených členských příspěvků do spolku coby nákladů.

V této souvislosti nám nezbývá nic než citovat zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů, v platném znění, a to zejména § 24:

(1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy. Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy.

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také
[…]
d) členský příspěvek
1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních právních předpisů,
2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti zaměstnavatele,
4. organizaci zaměstnavatelů, nebo
5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky…

Z uvedeného znění zákona bychom doporučili našim podnikajícím členům náklady na členské příspěvky do našeho spolku daňově neuplatňovat. Nicméně je možné, že existuje i jiný právní výklad, např. využívající např. slůvko také (v odst. 2 §24) a obecného znění odst. 1 §24 zákona o daních z příjmů

Zpět na výpis novinek